Luopumuksen historia

(2.Tess.2:3) " Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi"

(2.Tess.2:7) "Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,"

Tämä ei voi tarkoittaa jotain myöhemmin historiassa tapahtuvaa luopumusta, koska sanat "on jo vaikuttamassa" viittaavat selvästi juuri sillä hetkellä tapahtuvaan asiaan.

(2.Piet.2:1) "Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Messiaankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. "

Mikä on laittomuuden salaisuus? (1John.3:4) "Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus.anomía (tulee 1 /A "ilman" ja 3551 /nómos, "laki") - siis, ilman lakia; Laittomuus; välinpitämättömyys Luojan lakia kohtaan. (https://biblehub.com/greek/458.htm). 

Paavali sanoi että synnin salaisuus on jo vaikuttamassa, kunhan tieltä tulee poistetuksi se, joka vielä pidättää. Mitä tapahtuikaan, kun apostolit olivat kuolleet? Kaikki apostolit olivat kuolleet n. vuoteen 90 mennessä. "Piispajohtoiseen kirkkoon päätyvä kehityssuunta käy yhä ilmeisemmäksi 100 luvun lopulla, jolloin myös lapsikaste ensi kerran mainitaan historiallisissa lähteissä." (Vapaan kristillisyyden historia, Gunnar Westin s. 21) 

Samoihin aikoihin otettiin käyttöön erilaiset kirkot ja alttarit, seremoniat ja papit. Vaikka uudessa testamentissa selvästi sanotaan ettei vanhanliiton kaltaista papistoa, alttareita tai temppeleitä enää tarvita (1Piet.2:9, Hebr.7:1-28 ). Melkidesekin pappeusjärjestys on uudessa liitossa korvannut vanhan liiton Aaronin pappeusjärjestelmän. Uudessa liitossa ei ole pappeutta. Vain ylipappi, joka on Messias itse. 

Mistä nämä kaikki erilaiset opit johtuvat? Luopumuksesta. se mikä pidätti, oli apostolit. 

Jo Ignatios Antiokialainen (kuoli noin 98-117), eli luopumuksessa omien kirjeidensä perusteella:

"Näin ollen minä kehoitan teitä: Pyrkikää Jumalan tahdon mukaan tekemään kaikki siten, että piispa Jumalan sijassa ja prespyterit apostolien neuvoston sijassa johtavat toimia..." (Apostoliset Isät s.77)

"Noin vuodelta 100 peräisin oleva Didakhe eli Apostolien opetus ei tunne vielä seurakunnan ainoana johtajana toimivan piispan virkaa. Se mainitsee seurakunnan johtajiksi piispat (=kaitsijat, vanhimmat) ja diakonit (seurakunta palvelijat) (Did. 15:1) " (Juhana Lehmuskoski: Yksi kaste s.106)

(Matt.20:25-28) "Mutta Jeshua kutsui heidät tykönsä ja sanoi: "Te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina niitä hallitsevat, ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Näin älköön olko teillä keskenänne, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne, ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne; niinkuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä." "

Hallitsijat hallitsevat kansoja siten, että yksi ihminen on muiden yläpuolella. Israelillakin oli kuninkaansa, mutta se ei ollut Luojan tahto, vaan paremminkin sallimus, koska Israelin kansa sitä itsepäisesti pyysi vastoin Luojan tahtoa. Ja Israelin kuningas oli esikuva Messiaasta.

"Ignatioksen pääteemana on, että kussakin seurakunnassa tulee olla piispa, jolle kaikkien tulee olla uskollisia. Hänen apunaan ovat seurakunnan vanhimmat..." (https://fi.wikipedia.org/wiki/Ignatios)

(Apt.16:4) "Ja sitä mukaa kuin he vaelsivat kaupungista kaupunkiin, antoivat he heille noudatettaviksi ne säädökset, jotka apostolit ja Jerusalemin vanhimmat olivat hyväksyneet."

(Jaak.5:14) "Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä JHWH'n nimessä."

Apostolit eivät olleet missään erikoisasemassa vanhimpiin nähden, vain heidän tehtävänsä oli eri(seurakuntien perustaminen ja saarnaaminen). Vanhemmat eivät siis olleet pelkästään apulaisia. Vanhimmat olivat tasaveroisia apostolien kanssa, miten muutenkaan he olisivat voineet ottaa osaa päätöksen tekoon kuten (Apt.16:4)? Jos apostolit olisivat olleet vanhempia korkeammassa asemassa, niin olisivat he silloin voineet päättää asian ihan yksinkin? 

Raamatun mukaan apostolit olivat kiertäviä saarnaajia, jotka jättivät aina perustamansa seurakunnan vanhempien hallintaan: (Apt.14:23) "Ja kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoillen ja paastoten jättivät heidät JHWH'n haltuun, johon he nyt uskoivat." 

Seurakuntaa ei siis hallinnut yksi mies, vaan joukko vanhempia. Seurakunnassa kyllä on kaitsijantoimi, mutta sitä ei tee yksi yksittäinen mies: 
(Fil.1:1) "Paavali ja Timoteus, Ha-Masiach Jeshuan palvelijat, kaikille pyhille Ha-Masiach Jeshua'ssa, jotka ovat Filippissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille." Huomaa monikkomuoto: kaitsijoille, siis ei kaitsijalle.

(1Piet.5:1) "Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Ha-Mashiach'n kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä:"

Pietari siis itsekin kuului vanhemmistoon, eikä ollut herrana yksinvaltiaana seurakunnassa. Raamatussa mainitaan kyllä seurakunnan kaitsijan toimi, mutta missään ei sanota, että seurakunnan kaitsija olisi yksin koko seurakunnan yläpuolella. Kerta kun apostolitkin päättivät asioista vanhempien kanssa, niin on syytä olettaa, että seurakunnan kaitsijankin tulisi toimia asioissa samalla tavalla. Tietysti, jos jostain syystä tulee pakottava tilanne, että joutuu päättämään asiasta yksin, niin silloin saa niin tehdä poikkeustapauksena. Pelastuihan Raamatun mukaan ryövärikin kastamattomana. Sekin oli poikkeustapaus. Poikkeuksesta ei kuitenkaan saa tulla sääntö.

Ingnatitiouksesta alkoi piispan virka, elikkä yksi mies johti seurakuntaa.

"Nämä nyt siis elivät elämänsä vanhan järjestyksen vallitessa, mutta pääsivät siitä huolimatta uuteen toivoon eivätkä viettäneet enää sapattia, vaan elivät Herran päivää noudattaen, tuota jona meidän elämämme koitti hänen kauttaan ja hänen kuolemansa kautta. ... Ei käy päinsä mainita Jeesusta Kristusta ja elää juutalaisuuden mukaan." (Apostoliset isät s.78)

Ilmeisesti tuo "herran päivä" on sunnuntai, niin kuin nykyäänkin kristityt puhuvat sunnuntaista herran päivänä. Ja kielletään juutalaisuuden mukaan eläminen. Elikkä lauantai sapatin vietto on kielletty.

Kun luopumus meni riittävän pitkälle, niin ilmestyi kadotuksen lapsi. Kukas hän sitten on? Ensimmäinen paavi. (2Tess.2:4) "tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä Eloah'ksi tai Eloah'n kaltaiseksi kutsutaan, niin että hän asettuu Eloah'n temppeliin ja julistaa olevansa Eloah."

Paavista on oppi, että hän on erehtymätön, kun hän antaa opillisen julistuksen. Vain Luoja on kaikkitietävä ja siten erehtymätön. Hän siis nostaa itsensä Luojaksi. Häntä on myös kumarreltu, vaikka Raamatussa sanotaan, että meidän pitää kumartaman ainoastaan Luojaa, ja hänen ainokaista Poikaansa (Ilm19:10). Ihminen voidaan myös katsoa temppeliksi, koska uskovainen on Luojan temppeli (1Kor.6:19). Ilmeisesti tuo "asettuu Eloah'n temppeliin..." viittaa siihen että kysymyksessä ei ole sama ihminen, vaan jatkumo ihmisiä, paaveja. Siten on mahdollista että tuon kadotuksen lapsen Messias tuhoaa tulemuksessaan, koska joku paavi on aina vallassa(2Tess.2:8).

(Juud.1:4) "Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Eloah'imme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja herramme, Jeshua Ha-Mashiach'n."

Kristityt suurimmaksi osaksi opettavat ettei kymmenen käskyä ole enää voimassa, vaan Messias olisi sen täyttänyt sen heidän puolestaan. Se on totta, ettei ihminen voi täydellisesti (täysin synnittömästi) elää, mutta uskovaisella on kuitenkin velvollisuus elää 10 käskyn mukaan. Käskyt velvoittavat, tahallisessa synnissä ei saa elää. Näin on sapattikäskykin voimassa. Sitä vain ei juuri kukaan vietä Raamatun sanan mukaisesti. Valtaosa uskovaisista elää valheellisessa vapaudessa; eivät pyri noudattamaan kymmentä käskyä kokonaisuudessaan, vaan väittävät Messiaan sen täyttäneen heidän puolesta (varsinkin sapatti käsky), niin heidän ei tarvitse sitä tehdä. Ja opetetaan että Luojan käskyt ovat kauhea taakka ihmiselle, ettei sitä voi kukaan ihminen noudattaa Luojan tahdon mukaan (varsinkin sapatti). Eikä juuri tämä ole Luojan armon muuttamista irstaudeksi?

(Juud.1:11) "Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluunsa niinkuin Koora!"

Kain tappoi hurskaan Aabelin. Kainin tie on siis hurskaiden tappajan tie(Inkvisitio). Koorah tavoitteli pappeutta Luojan tahdon vastaisesti (4Moos.16:8-11). Juuri niin kuin nykyään mm. katoliset, ortodoksit ja luterilaiset papit tekevät. He ovat perustaneet oman pappeutensa, vaikka uudessa liitossa ei ole kuin Melkisedekin pappeus, joka tarkoittaa sitä, että Messias on ylipappi, ja uskovaiset hengellisesti ajatellen papisto. Teollaan he kapinoivat Luojan asetusta vastaan. Bileamin eksytys: Bileam oli JHWH'n profeetta. Hän ei ollut väärä profeetta, vaan hän rikkoi Luojan tahtoa vastaan palkan tähden. Bileamin eksytys on korkeitten pyhien periaatteiden madaltamista ja eksyksissä elämistä palkan tähden.

(2Piet.1:15) "He ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan, tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa,"


Antiokiasta alkoi eksytys ja väärä evankeliumi

Huomaa Ingnatious Antiokialainen koroitti itsensä historian ensimmäiseksi piispaksi, ja seurakunnan ylimmäiseksi johtajaksi. Puolusti myöskin muiden piispuutta.

Ensimmäinen Pietarin kirje:

(1.Piet.1:1) "Pietari, Jeshua Ha-Masiah'n apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa,"

(2.Piet.3:1) "Tämä on jo toinen kirje, jonka minä kirjoitan teille, rakkaani, ja näissä molemmissa minä muistuttamalla herätän teidän puhdasta mieltänne,"

Ensimmäinen ja toinen kirje menee siis samaan osoitteeseen. Huomaa: Antiokian kaupunki ja seurakunta sijaitsi Aasiassa.

(2Piet.2:1-2) "Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Voidellunkin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi;"

Bileam tarkoittaa sanatarkasti käännettynä kansannielijä. Nikolaus tarkoittaa kansanvoittaja. Raamattu kertoo että Nikolaus oli Antiokialainen käännynnäinen. Näin Raamattu sitoo Bileamin tien ja Antiokian toisiinsa. Tämä ei välttämättä tarkoita, että Nikolauksella itsellään olisi ollut jotain tekemistä asian kanssa.

Sanotaan myös että totuuden tie tulee häväistyksi. Mikä on tie? 

(John.14:6)"Jeshua sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani."

(Apt.18:25) "Tälle oli opetettu JHWH'n tie, ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeshua'sta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen."

Tie on siis Raamatussa opetettu usko Messiaaseen ja eläminen sen mukaan. Tätä elämää alkuseurakunta eli, ja tällä tiellä he vaelsivat. Tämä totuuden tie tuli häväistyksi heti sen jälkeen kun kaikki apostolit olivat kuolleet. Ja häpäiseminen alkoi Antiokiasta. Juuri sieltä tuli historian ensimmäinen piispa: Ingnatious Antiokialainen.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita