Luojan nimi JHWH tetragrammi

(2.Moos.3:15) "Ja Eloah sanoi vielä Moosekselle: "Sano israelilaisille näin: JHWH, teidän isienne Eloah, Aabrahamin Eloah, Iisakin Eloah ja Jaakobin Eloah, lähetti minut teidän luoksenne; tämä on minun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen."

(2Aik.6:6) "Mutta Jerusalemin minä olen valinnut nimeni asuinsijaksi, ja Daavidin minä olen valinnut vallitsemaan kansaani Israelia.' "

(2Aik.7:6) "Ja nyt minä olen valinnut ja pyhittänyt tämän temppelin, että minun nimeni olisi siinä iäti; ja minun silmäni ja sydämeni tulevat aina olemaan siinä."

Luojalla on Raamatun ilmoituksen mukaan selkeästi oma henkilökohtainen nimi. Luojan nimi ei ole herra. Ihan niinkuin Messiaankaan nimi ei ole herra. Molemmilla on oma henkilökohtainen nimi, jolla on omat merkityksensä. Raamatussa kaikilla nimillä on jonkin merkitys, eikä nimiä ja merkityksiä saa muuttaa, niin kuin ei mitään muutakaan, mikä on Raamatussa

Mistä sana herra on tullut Raamattuun?

"Yleisen käsityksen mukaan juutalaiset alkoivat käsikirjoitusjäljennöksissään korvata JHWH:n sanalla ADONAI (=Herra), koska pelkäsivät Jumalan nimen turhaa lausumista. Ei liene ihan tarkkaa tietoa siitä, milloin tämä käytäntö alkoi. Jotkin arkeologiset löydöt (kuten oheisen kuvan esittämä papyryruskatkelma) näyttävät kuitenkin osoittavan, että vielä siinä vaiheessa, kun VT:n kreikankielisen Septuaginta - käännöksen varhaisia jäljennöksiä tehtiin, Jumalan nimeä ei korvattu kreikkalaisella Herraa vastaavalla sanalla (Kyrios), vaan kääntäjät kirjoittivat sen sellaisenaan alkuperäisillä heprealaisilla kirjaimilla suoraan kreikkalaiseen tekstiin. Tetragrammin on siten täytynyt olla myös heidän käyttämissään heprealaisissa lähdeteksteissä

Mahdollisesti Jeesuksen ja joidenkin varhaiskristittyjen käyttämissä Septuaginta-käännöksen jäljennöksissä oli vielä tämä Jumalan nimi, vaikka se myöhemmissä jäljennöksissä korvattiinkin sanalla 'kyrios'. Tätä päätelmää tukee myös Talmudin Sabbat-kirjassa oleva kohta (13.5) , jossa käsitellään harhaoppisten tekstien (joihin hyvin todennäköisesti sisältyi juutalaiskristittyjen kirjoja) tuhoamisesta muodostunutta ongelmaa. Ongelma oli siinä, että "harhaoppiset tekstit sisältävät Jumalan nimen, ja niiden tuhoaminen massoittain käsittäisi Jumalan nimen tuhoamisen."" (https://www.netikka.net/mpeltonen/nimi.htm)

Ennen Septuagintan kääntämistä JHWH oli siis käytössä. Miksi siis Septuagintassa alettin käyttämään termiä kyrios JHWH:n sijasta?

"Isaiah 12:2

ἡ δόξα μου καὶ ἡ αἴνεσίς μου Κύριος καὶ ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν.
"My glory and my praise is the Lord, and he has become for me salvation."

The Greek translator of LXX Isaiah reads זמרת zimrāṯ in the sense of "song," ἡ αἴνεσίς. The other Greek versions follow suit with Aquila reading ἐγκώμιον "panegyric" and Symmachus and Theodotion reading ὕμνησις "praising." Deriving ἡ δόξα from עזי ˤozzī is more difficult, though it is more likely that the translator took a freer approach to his translation and chose a word more in keeping with ἡ αἴνεσίς. In other words, the translator of LXX Isaiah was more interested in creating a translation that read well in Greek rather than being slavishly literal to the Hebrew original. This is an element of what LXX scholars refer to as translation technique."

"It is established beyond doubt that these inspired translators often translated the Hebrew text in ways that modern philology would consider erroneous." "(https://blogs.ancientfaith.com/departinghoreb/helper-protector/)

Sanottiin että Septuagintan kääntäjät olivat enemmän kiinnostuneet saamaan aikaiseksi sujuvaa kreikankieltä, kuin sanatarkasti käännettyä Raamatun tekstiä. Tämä on se asia, jota kääntäjät kutsuivat kääntämistekniikaksi. Juuri samalla tekniikalla on käännetty nykyajan suomalainen vuoden 92 Raamattu, minkä jokainen Raamattuaan enemmän tutkinut tietää todella huonoksi Raamatun käännökseksi.

Seuraavien todistusten perusteella kyrios eli herra arvonimi jumaluuksille on pakanallista perua:

Zeus yhdistettiin arvonimeen kyrios:

"The dedicatory inscription on the relief provides the only instance in which Zeus is chartericed as Kyrios in Parthian Dura. In contrast Kyrios is common epiteth of Zeus-Baalshamin in the heurean."

(The Palmyrenes of Dura-Europos: A Study of Religious Interaction in Roman Syria, Lucinda Dirven s.116)

Tekstissä sanottiin että Zeus kuvattiin Kyrioksena. Ja että Kyrios oli tavallinen Zeus-Baalshamin ylistys nimi. Huomaa: mainittiin myös sana baal. Zeus jumaluudenkin alkuperä on babylonian Baal palvonnassa. Siten Kyrios on liitettävissä Baaliin, kuten tuo nimi Zeus-Baalshamin viittaa.

"In Greek inscriptions, the supreme power of the god is expressed as Zeus Megistos Heliopolites and sometimes emphasised with epithets such as kyrios or despotes, or in Latin Rex deorum." (https://syria.revues.org/681)

Zeusta palvottiin nimellä kyrios.

"Hellenistisessä maailmassa oli toisaalta juuri kristinuskon syntyaikoina tapana puhutella mysteeriuskontojen ja hallitsijakulttien jumalia ja kuninkaita kyrios nimellä." (Heikki Palva Raamatun Tietosanasto s.338)

Septuagintasta sana herra otettiin myös masoreettisiin teksteihin:

"Kirjanoppineet varoittivat lausumasta pyhää jahve nimeä, ettei se tulisi turhaan lausutuksi ja käskysanaa (2Moos.20:7) rikotuksi. Niinpä sanottiin nyt herra herra herra jahven sijaan, ja herra jumala, eikä niinkuin ennen jahve, joka on jumala. Tämän mukaisesti sittemmin masoreetit varustaessaan VT:n pyhät kirjat vokaalimerkeillä antoivat jahve sanalle säännöllisesti Adonai eli herra sanan vokaalimerkit sen osoitukseksi, että jahven sijaan oli aina luettava Adonai, herra." (Aapeli Saarisalo: Raamatun tietokirja 1 s.570)

(Jer.8:8) "Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki'? Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä."

(Luuk.11:52) "Voi teitä, te lainoppineet, kun te olette vieneet tiedon avaimen! Itse te ette ole menneet sisälle, ja sisälle meneviä te olette estäneet.""

(Jer.23:27) "Aikovatko he unillaan, joita he kertovat toinen toisellensa, saattaa minun kansani unhottamaan minun nimeni, niinkuin heidän isänsä ovat unhottaneet minun nimeni Baalin tähden?"

Varmuudella ei tiedetä mitkä ovat JHWH'n vokaalit. jahweh ja jehova ovat arveluita.

"Tetragrammin muoto Jahve on niin sanottu valistunut arvaus. Se perustuu lähinnä hyvin varhaisiin Vanhan testamentin käännöksiin ja juutalaisuuden ulkopuolella säilyneisiin ääntämistä kuvaaviin lähteisiin. Kiistatonta on lähinnä Jumalan nimen tetragrammi ja se, että masoreettisen tekstin vokalisointi ei kuvaa alkuperäistä ääntämistä. Masoreettien tekstissä tetragrammiin on sijoitettu toisen sanan vokaalit.

Sanat Herra tai Jumala eivät kuitenkaan ole mitään nimiä sen paremmin kuin pääministeri tai presidenttikään. Ne ovat tiettyä ominaisuutta tai arvoa osoittavia yleisnimiä. Sana 'jumala' on suomen kieltä oleva, pakanuuden ajalta periytyvä sana , eikä voi olla Jumalan nimi sen paremmin kuin englannin God, ruotsin Gud tai mikään muukaan monista jumala-käsitettä ilmaisevista sanoista. Lisäksi eri kulttuureissa näillä sanoilla viitataan hyvin erilaisiin jumaluuksiin." (https://jormakalliokoski.blogspot.fi/2013/07/paljon-meluamista.html)

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita